Regulamin Black Week 2023

1. Postanowienia ogólne 

A. Organizatorem promocji Black Week 2023 (dalej „Promocja”) i wdrażającym Promocji jest Desportivo sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Harasymowicza 8A, 33 – 103 Tarnów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000906743, NIP: 8733280169 (dalej również: „Organizator”). 
B. Promocja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzona jest w sieci Internet w ramach sklepu internetowego Desportivo dostępnego pod https://desportivo.pl/ (dalej „Sklep Desportivo”).
C. W przypadku udostępnienia informacji o Promocji w serwisie Facebook/Instagram, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za zasady przeprowadzenia Promocji. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook/Instagram  ani serwisy z nim związane.
D. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) stanowi warunki uczestnictwa i zasady Promocji 
a także określa prawa i obowiązki beneficjentów Promocji, jak i prawa i obowiązki Organizatora.
E. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Warunki Promocji

A. Beneficjentem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Beneficjent).
B. Promocja realizowana jest w terminie 20.11.2023 - 27.11.2023.
C. Aby wziąć udział w Promocji Beneficjent dokonuje zakupu towarów w Sklepie Desportivo wpisując we wskazane pole kod rabatowy. Kod rabatowy udostępniony zostanie w Newsletterze wysyłanym do osób, które zadeklarowały chęć jego otrzymania, udzielając przy tym odpowiednich zgód.
Przy wykorzystaniu kodu rabatowego, Beneficjent otrzymuje następujące zniżki:
15% zniżki na zakupy za minimalną kwotę 200,00 złotych;
D. Z kodu rabatowego Beneficjent korzystać może jedynie w terminie realizacji Promocji wskazanym w pkt 2 lit. B powyżej.
E. Kod rabatowy nie podlega wymianie na pieniądze, może być realizowany jedynie w formie zniżki na zakupy w Sklepie Desportivo zgodnie z pkt 2 lit. C powyżej.
F. Towar zakupiony z wykorzystaniem Promocji może zostać zwrócony na warunkach wskazanych w regulaminie Sklepu Desportivo.
G. Kod rabatowy może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie trwania promocji wskazanym w pkt 2 lit B powyżej.

3. Warunki reklamacji. 

A. Reklamację związane z realizacją Promocji przez Organizatora można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].
B. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zgłoszenia od Beneficjenta Promocji.
C. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Beneficjent zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

4. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

A. Administratorem danych osobowych Beneficjentów jest Organizator tj. Desportivo sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Harasymowicza 8A, 33 – 103 Tarnów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000906743, NIP: 8733280169 (dalej jako: „Administrator”).
B. Beneficjent podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże Administrator zastrzega, że udział w Promocji i odebranie kodu rabatowego bez podania danych osobowych jest niemożliwe, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia danych do wysyłki zakupionego towaru.|
C. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: e-mail: [email protected]; tel.: +48 509 731 551.
D.Dane osobowe Beneficjentów przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Promocji, w tym wydania kodu rabatowego oraz dostarczenia zakupionego towaru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
E. Odbiorcami danych osobowych Beneficjentów mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora związanych z Promocją takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne.
F. Dane osobowe Beneficjentów będą przechowywane przez okres trwania Promocji oraz realizacji złożonych zamówień, oraz po ich realizacji, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
G. Beneficjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Beneficjent ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.