Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO DESPORTIVO.PL

https://desportivo.pl/

 

 I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym https://desportivo.pl/ (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem danych w Sklepie Internetowym jest Desportivo spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, pod adresem: ul. Jerzego Harasymowicza 8A, 33-103 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000906743, REGON: 389258139, NIP: 8733280169. Dane kontaktowe, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: [email protected]; Tel: +48 509 731 551.

 II. Dane osobowe

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia lub zapisu do newsletteru, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie odpowiednio brak możliwości zamówienia produktów w sklepie lub zapisu do newsletteru. W ramach Sklepu internetowego zbierane są następujące dane klientów: 

1)      w celu złożenia zamówienia: nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy towarów, a w przypadku zakupu jako firma dodatkowo: nazwa firmy, NIP oraz adres

2)      w celu założenia konta: nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy towarów, a w przypadku zakupu jako firma dodatkowo: nazwa firmy, NIP oraz adres;

3)      w celu zapisu do newsletteru: płeć oraz e-mail

Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem poczty elektronicznej i przetwarza je w celu prowadzenia korespondencji z tą osobą w zakresie wynikającym z tej korespondencji. 

4. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).

7. Dane osobowe będą:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

7. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

 III. Podstawy prawne

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest :

1) art. 6 ust. 1 lit b RODO w przypadku podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie klienta (tj. w celu założenia indywidualnego konta);

2) art. 6 ust. 1 lit f RODO w przypadku świadczenia usług niewymagających założenia indywidualnego konta tj. przeglądania stron Sklepu Internetowego oraz kontaktu w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego bądź wiadomości e-mail;

3) art. 6 ust. 1 lit b RODO w przypadku zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

4) art. 6 ust. 1 lit f RODO w przypadku prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego;

5) art. 6 ust. 1 lit f RODO w przypadku ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami egzekucyjnymi;

6) art. 6 ust. 1 lit c i f RODO w przypadku rozpatrywania reklamacji, roszczeń i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na żądania klientów;

7) art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newsletteru.

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

3. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, prowadzenia działań marketingowych oraz świadczenia innych usług na rzecz klientów. Dane osobowe zostaną usunięte w następujących przypadkach:

1) gdy osoba, której dane dotyczą, prosi o ich usunięcie lub wycofa zgodę;

2) gdy osoba, której dane dotyczą, nie podejmuje działań przez ponad 5 lat (kontakt nieaktywny);

3) po otrzymaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne, nieprawdziwe lub niedokładne.

Niektóre dane, w tym adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z umową.

Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane dotyczące niezalogowanych użytkowników Sklepu Internetowego przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies znajdujących się na urządzeniach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika na urządzeniu użytkownika.

 IV. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne , uprawnione organy państwowe. Podmioty te mogą działać w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. W każdym przypadku gdy dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 V. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO)

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)

f) do sprzeciwu (art. 21 RODO)

2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 VI. Naruszenie ochrony danych osobowych

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

POLITYKA COOKIES

1. Używamy plików cookies na naszych stronach. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Administrator stosuje trzy rodzaje plików „cookies”:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

c) Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu.

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

5. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

6. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

8. Korzystamy m.in. z usług:

a) Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.

b) Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

c) Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

9. W celu:

a) rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Google (Google Ads i inne) w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą narzędzia dostępnego na stronie https://adssettings.google.pl/authenticated i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej,

b) rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą instrukcji wskazanych na stronie https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej,

c) zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.

10. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

11. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

12. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności z cookies.

 

01.01.2021 r.

Lista dostawców usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.

PODMIOT  I CEL:

Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie (Zrealizowanie płatności);

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zrealizowanie zamówienia);

Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (Zrealizowanie zamówienia);

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA (Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk);

Google Inc. z siedzibą w USA (Określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords);

Google Inc. z siedzibą w USA (Analizowanie aktywności Klientów);

Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii (Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi);

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii (Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com);

Instagram LLC. z siedzibą w USA (Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com);

Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Prezentowanie i wyrażanie opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego);

Edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Automatyzacja działań marketingowych w zakresie komunikacji email, sms, social media.);