Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego „Desportivo Łukasz Szeląg” www.desportivo.pl

 

 1. Informacje ogólne o Sklepie Internetowym.
 1. Właścicielem Sklepu dostępnego pod adresem www.desportivo.pl jest Łukasz Szeląg z siedzibą w Tarnów (33-103), ul. Harasymowicza 8A, NIP: 8733178318.
 2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby Sklepu. Użytkownik korzystający ze Sklepu oświadcza, iż korzystanie ze Sklepu i jego usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).

 

 1. Definicje Regulaminu Sklepu.
 1. Sklep– platforma internetowa, sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.desportivo.pl
 2. Użytkownik - użytkownik, który zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował warunki Regulaminu korzystania ze Sklepu (każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), który dokonał utworzenia Konta w Sklepie i chcący/korzystający z jego usług.
 3. Konsument - uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników na platformie Sklepu po dokonaniu rejestracji, dostępne każdorazowo po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, za pomocą którego Użytkownik korzysta z usług oferowanych na stronie www.desportivo.pl, umożliwiające m.in. nabycie towaru, śledzenie statusu zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych.
 5. Sprzedający - oznacza właściciela Łukasz Szeląg z siedzibą w Tarnowie (33-103), ul. Harasymowicza 8A, NIP: 8733178318;
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 7. Regulamin – obejmuje treść niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

 

 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny znajdującej się od adresem www.desportivo.plumożliwiającej m.in. zakładanie Konta Użytkownika, dokonywanie nabycia towarów.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 4. Użytkownik może poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznych w/w informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2010 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. newslettera), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub na adres e-mail, na który w związku z ustawieniami Konta przekierowywana jest korespondencja Użytkownika. Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdym momencie za pomocą odznaczenia odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności.
 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone, są fabrycznie nowe i oryginalne, jednak mogą nie posiadać metek. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Zdjęcia i prezentacje towaru służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

6.1.                Dokonanie rejestracji jest dobrowolne. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i dokonuje się założenie indywidulanego Konta Użytkownika. Osoba, która nie założy Konta, nie będzie mogła korzystać z usług Sklepu.

6.2.                  Przed dokonaniem rejestracji Użytkownika, Użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, jak i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6.3.                  Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następujących treści:

           a). przystępuje do korzystania z usług w Sklepu całkowicie dobrowolnie,

b). wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

c). spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

d). dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

6.4.                  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, a Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, mając na uwadze pkt 6.10.

6.5.                  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

6.6.                Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeśli:

a)     cel rejestracji lub sposób korzystania z Usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b)     działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)     uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e)     Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)      Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,

g)     podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą i nie udało się ich usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6.7.                  Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w 6.6 pkt g) należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

6.8.                Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu.

6.9.                Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.

6.10.        Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów, chyba że strony postanowią inaczej lub ze względu na charakter zawartej umowy, świadczenie dalsze usługi nie jest możliwe. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

6.11.        Sklep oświadcza, iż skorzystanie z prawa żądania usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy (usunięciem Konta).

 

 1. Warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego pod adresem www.desportivo.pl
 2. Wymagania techniczne dla Użytkownika:

a)     przeglądarka Firefox 22 (lub nowsza), Chrome 28  (lub nowsza), Opera 16 (lub nowsza), Internet Explorer 9  (lub nowsza), Safari 5 (lub nowsza),

b)     aktywny adres e-mail,

c)      połączenie z Internetem,

d)     włączona obsługa Javascript

 1. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu, dokonuje założenia Konta Użytkownika. Warunkiem rejestracji i zamówienia/nabycia towarów jest akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wymaganej podczas pierwszego logowania i rejestracji w Sklepie.
 2. Rejestracja na platformie Sklepu jest bezpłatna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wycofania poszczególnych towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 3 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i kończy ją potwierdzenie zamówienia przez Użytkownika.
 7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
 8. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 9. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu www.desportivo.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest obliczany w formularzu zamówienia, po dokonaniu wyboru przez Użytkownika. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.
 11. Użytkownik przy składaniu zamówienia wybiera rodzaj dostawy, którym może być:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

a)     kurier DPDlub DHL,

 1. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
 2. Sklep każdorazowo wysyła drogą elektroniczną fakturę VAT, a na żądanie Użytkownika dołącza do przesyłki formę papierową faktury VAT. 
 3. Sklep oświadcza, iż adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika może być wykorzystywany do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji, jak również w innych sprawach związanych z usługą, funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik ma możliwość dodawania ocen oraz opinii o zakupionych produktach za pośrednictwem Konta Użytkownika.

 

 1. Płatności.
 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a)     przelewem na rachunek bankowy,

b)     przy odbiorze, czyli za pobraniem,

c)      przelew (szybkie płatności online).

 1. Dane do przelewu: Desportivo Łukasz Szeląg, nr konta: 80 1140 2004 0000 3302 7361 7443 oraz numer zamówienia. W przypadku niezgodności danych osobowych z dokonanego zamówienia a wpłatą na rachunek bankowy, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu mailowego celem weryfikacji zgodności danych z dokonanym zamówieniem.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 1. Wymiana towaru.

 

 1. Nie prowadzimy tradycyjnej formy wymiany towaru. W przypadku chęci wymiany produktu na inny należy odesłać otrzymany towar na adres podany w formularzu zwrotu i złożyć nowe, niezależne zamówienie na drugi produkt.

 

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. Użytkownik może skorzystać ze wzoru dostępnego w Sklepie (wzór oświadczenia do pobrania).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

1)   świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy;

2)   dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

3)   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4)   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5)   świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

6)   dostarczania prasy;

7)   usług w zakresie gier hazardowych.

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego.
 2. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika  konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklepu pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 1. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do niezwłocznego blokowania Użytkownika przekazów informacji, a nawet usunięcia Konta Użytkownika na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, naruszających powszechnie obowiązujące prawo. Użytkownik ma bezwzględnym zakaz dostarczania w/w treści.

 

 1. Treści zamieszczane na platformie Sklepu oraz wyłączenie odpowiedzialności Sklepu w zakresie przesyłanych przez Użytkownika danych.

 

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesłane, umieszczanie, przechowywanie na swoim Koncie wszelkich treści, które nie mogą naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklep z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, z powodu siły wyższej, na które nie miał wpływu przy dochowaniu należytej staranności.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Sklepu i jego usług.
 4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu i oferowanym w jego ramach usług sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Sklepem.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usługi, Konta, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu za zdarzenia, z tytułu których odpowiedzialność nie może być prawnie ograniczona.
 8. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszeniu Regulaminu, jak i nawet o podejrzeniu naruszenia obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne dotyczące działania Sklepu, jak i usług, zgłaszanie naruszenia Regulaminu i obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail info@desportivo.pl . Reklamacja Użytkownika powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny, stwierdzony problem, nieprawidłowość, usterkę dotyczące działania Sklepu itp., a także podać swoje imię i nazwisko (firmę) oraz adres e-mail.
 3. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.
 4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony wedle wyboru Użytkownika, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Użytkownik adres poczty e-mail.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.
 6. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Desportivo ul. Harasymowicza 11/4 , 33-100 Tarnów . Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową wyśle do Użytkownika produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

 1.  Informacje na temat danych osobowych
  1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Łukasz Szeląg prowadzący działalność pod firmą Łukasz Szeląg Desportivo, Wiśniowa 4, 33-103 Tarnów (NIP: 8733178318) (dalej: Administrator).
  3. Administrator wskazuje dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych info@desportivo.pl.
  4. Podane przez Użytkownika jego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu:
   • i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
   • i zakresie niezbędnym do wykonania zawartych między Użytkownikiem, a Administratorem umów sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   • wskazanym w treści udzielonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług Administratora po wygaśnięciu zwartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   • w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom (odbiorcom danych) będącym dostawcami usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcami usług IT, e-mail marketingu oraz podmiotom realizującym dostawę zamówionego przez Użytkownika towaru. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Podmioty te mogą działać w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. W każdym przypadku gdy dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
  6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz umowy sprzedaży oraz po ich zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Użytkownika zgody, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu zgłoszenia przez przez Użytkownika sprzeciwu.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. W celu realizacji wskazanych powyżej praw w każdym czasie Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.
  9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rejestracji umowy.
  10. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany jak i zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które będzie polegało na przesyłaniu zindywidualizowanej oferty tj. zaproponowaniu produktów lub usług, które będą najlepiej dopasowane do Ciebie, jednakże decyzja wiążąca nie będzie zautomatyzowana.

 

 1. Prawa Autorskie.

 

 1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Sklepie przysługują: Michał Czekaj Consulting z siedzibą w Krakowie (31-589), ul. Sołtysowska 12H/82, NIP: 9482349420.
 2. Treści znajdujące się w Sklepie stanowią wyłączną jego własność i chronione są odpowiednimi prawami autorskimi. Treści te przeznaczone są wyłącznie na użytek Sklepu oraz jego Użytkowników. Korzystanie z treści, materiałów, zdjęć, grafiki, usług może odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, udostępniania, modyfikowania, pobierania, przetwarzania i innego działania poza przeznaczonymi do tego celu Usługami oferowanymi przez Sklep, a Użytkownicy Sklepu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

 

 1. Klauzula salwatoryjna.

 

 1. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień  niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej na wskazany adres e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2017
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie Polityka Prywatności.
 4. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w pkt 4 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium