Regulamin konkursu na portalu społecznościowym instagram pod nazwą „Pasja do sportu.

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Desportivo Spółka z o.o. z siedzibą przy Harasymowicza 8a
  33-103 Tarnów, NIP 8733280169, KRS 0000906743, REGON 389258139 dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.01.2024r., a kończy dnia 30.01.2024r.
  o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść.
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram;
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie jego trwania, wykonać zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie „Jaki jest Twój ulubiony rodzaj aktywności fizycznej lub jaka dyscyplina sportowa jest Ci najbliższa i dlaczego??” (dalej: Zadanie Konkursowe).
 4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 7. a) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 8. b) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
 2. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego.
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców).
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników Zwycięzcę , który w ocenie Komisji wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
  1. Bon do wykorzystania w sklepie www.desportivo.pl na kwotę 300 zł
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 01.2024r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie jego nazwy profilu w komentarzu pod postem konkursowym, oraz na relacji w profilu Organizatora w serwisie Instagram @desportivo_pl, najpóźniej dnia 31.01.2024r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie też przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 9. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 raz.
 10. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi firmą kurierską.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 • 5. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt
   z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Desportivo Harasymowicza 8a 33-103 Tarnów oraz na adres e-mail [email protected]
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody.
 • 6. Reklamacje

  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres
   e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Organizatora : Desportivo Harasymowicza 8a 33-103 Tarnów, w trakcje jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2024
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach
  i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
  i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.desportivo.pl
  i w siedzibie Organizatora.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator,
  a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.